Nová technologie v nabídce BeFu

5.6. 2006

Chcete vědět, proč se objevil šamot v našich litinových krbových vložkách BeFDIN a BeF? Čtěte dále...

Naše společnost je jako jeden z předních výrobců krbových vložek, náročnými podmínkami trhu nucena zavádět nové trendy a technologie. Narůstající ceny energií a přísňující se ochrana životního prostředí si žádají stále dokonalejší výrobky. Při neustálém rozvoji firmy BeF Blansko s.r.o., nárůstu výroby, nárůstu prodejů, tedy i exportů, naráží firma na nadstandardní, velice přísné národní normy v Německu a v Rakousku.

Současná harmonizovaná evropská norma EN 13229 je velice mírná, (požaduje účinnost krbových vložek alespoň 30 % a vyšší a ve spalinách může být až 1 % CO) ale v oblasti emisí a účinností podléhají spotřebiče nadále národním ředpisům. Pro uvedené trhy (Německo a Rakousko) platí národní předpisy, kde je potřebná účinnost spalování vyšší jak 78 % a obsah CO ve spalinách nižší než 0,1 %. Minimální účinnost musí být o 48 % vyšší, než požaduje EN a je také požadován 10x nižší obsah CO ve spalinách, tedy pod 0,1 %.

Výše uvedené požadavky, spolu se současným trendem nízké energetické náročnosti vyžadují technologii pozvolného spalování za vysokých teplot s pomalým odchodem spalin ze spotřebiče. Při testování v německé státní zkušebně (TÜV Bayern, Mnichov) se pro tento účel ukázalo jako nejvhodnější použití bezroštového spalování v topeništi vyloženém šamotem.

Proto jsou nové řady krbových vložek, které jsou v současné době pod názvem BeFDIN a BeF uváděny na trh, vybaveny bezroštovým šamotovým topeništěm.

Šamot není jedinou novinkou u našich krbových vložek. BeFDINy jsou vybaveny jednoduchým centrálním přívodem a ovládáním spalovacího vzduchu. Spalovací vzduch může být přiváděn z exteriéru a krbová vložka nespotřebovává pro hoření vzduch z místnosti. Toto ocení především domácnosti, ve kterých je spojena kuchyň s obytným prostorem a velmi dobře utěsněné stavby. Při tomto připojení spalovacího vzduchu lze používat odsavače par a klimatizaci bez omezení.

Pro snadnější zatápění a přikládání jsou krbové vložky BeFDIN vybaveny zatápěcí klapkou. Otevřená klapka zabezpečuje přímý odtah spalin do komína. Po jejím uzavření se důmyslným systémem deflektorů výrazně prodlouží spalinová cesta, čehož důsledkem spaliny předávají před odchodem do komína po delší dobu teplo svému okolí. U bezroštových topenišť dochází k pomalejšímu odhořívání paliva a tím se výrazně prodlužuje doba hoření. Další plus tedy představují delší intervaly mezi přikládáním paliva.

Celková robustní konstrukce litinových krbových vložek s šamotovým topeništěm umožnila poskytnout záruku na tyto vložky 7 (BeF) a 10 (BeFDIN) let.

Nová generace našich krbových vložek uspokojí i nejnáročnější zákazníky.